Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzmiąca
01.09.2014

Stypendium szkolne może otrzymać: uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456 zł.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2014 r.
Wniosek składa rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń.
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie albo oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych bierze się pod uwagę dochód wskazany w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły podzielony przez liczbę miesięcy, w których była prowadzona działalność);
- zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
- potwierdzenie przez dyrektora statusu ucznia.
Wnioski są do pobrania na stronie internetowej (http://bip.grzmiaca.org.pl/index.php?id=13575) oraz w Urzędzie Gminy Grzmiąca.
Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 104 oraz pod nr tel. 94 37 368 10 w. 43.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie gminy Grzmiąca znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. pożaru, śmierci rodziców, Podstawą przyznania zasiłku jest wniosek uzasadniający wpływ zdarzenia losowego na przejściowo trudną sytuację materialną ucznia.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Grzmiąca w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572z późn. zm.).
Uchwała Nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzmiąca (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2 lipca 2013 r. poz. 2563);
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzmiąca.

powrót do Aktualności