Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Premiera Święta Dzieci
28.11.2014

Dzieci są nie tylko przyszłością naszego społeczeństwa, ale jego teraźniejszością, są jego członkami tu i teraz. Dlatego powinny wiedzieć, jakie prawa im przysługują i oczekiwać, że będą egzekwowane. To na dorosłych spoczywa obowiązek, by tę wiedzę, postawy i umiejętności w sposób przystępny przekazywać. Już od najmłodszych lat powinny być zaznajamiane z takimi pojęciami, jak godność osoby ludzkiej, szacunek do samego siebie i wobec innych, wolność, równość, tolerancja i solidarność.

W tym roku – 20 listopada - po raz pierwszy odpowiadając na apel minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, w Zespole Szkół w Grzmiącej obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

To właśnie w tym dniu przypada 25. rocznica uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku Konwencji Praw Dziecka. W dokumencie szczególnie silny nacisk położono na fakt, że dziecko uznaje się nie za obiekt w rękach rodziców, nauczycieli, organów publicznych, instytucji, lecz za odrębny podmiot w grupie rodzinnej i w innych grupach społecznych. Podmiotowość dziecka oparto na uznaniu, że jest ono osobą. Dla podkreślenia podmiotowości dziecka, jako osoby, Konwencja przyznała mu określone prawa wynikające z całokształtu praw człowieka i obywatela, gwarantując mu poszanowanie jego tożsamości i godności niezależnie od wieku i stopnia rozwoju.

Już na możliwie najwcześniejszym etapie życia powinniśmy zacząć edukację na rzecz praw człowieka. Możemy przysposobić dzieci do rozumienia kluczowych dla demokracji i praw człowieka pojęć, ale w tradycyjny sposób trudno nauczyć je takich wartości, jak godność, tolerancja i szacunek dla innych. Podobnie jest w przypadku umiejętności współpracy, krytycznego myślenia i poszanowania praw innych. Te wartości i umiejętności trzeba kształtować poprzez doświadczenie i praktykę, poprzez życie w środowisku demokratycznym już od najmłodszych lat.

Powołanie Święta Dzieci do propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata oraz do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju spotkało się w naszej szkole. Z tej okazji w naszych placówkach podjęto kilka ciekawych inicjatyw i wspólnych zabaw. Nauczyciele poinformowali dzieci z klas I- VI, o tym szczególnym dniu oraz przypomnieli im prawa uchwalone w Konwencji o Prawach Dziecka. Podczas długiej przerwy zorganizowano minihepenning - wszystkie dzieci otrzymały na karteczkach prawa socjalne, kulturalne i wolności osobiste dziecka .Następnie włożyły do balonów i w radosnej zabawie wypuściły w powietrze.

Od początku listopada trwał konkurs skierowany do uczniów klas IV-VI, ogłoszony przez polonistkę panią Mariolę Rozmacińską, na wiersz o prawach dzieci. Celem konkursu było propagowanie praw dziecka wśród uczniów, inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie twórczości uczniowskiej i rozwój kompetencji językowych.

Najmłodsze dzieci z przedszkola nałożyły barwy na kolorowankę przedstawiającą prekursora walki o prawa dziecka - Janusza Korczaka .

Znajomość swoich praw pozwala dzieciom głośno mówić o doznawanych krzywdach, czy też ich unikać. Dzięki uwrażliwieniu na kwestię przestrzegania praw człowieka dzieci mogą przyczynić się do budowy lepszego świata.

Danuta Biegańska

GALERIA

powrót do Aktualności