Gmina Grzmiąca

Sesje Rady Gminy

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję

X sesję Rady Gminy Grzmiąca 1 sierpnia 2019 roku, o godzinie 14:00,

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 28 czerwca 2019 r.
 3. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski  i oświadczenia radnych.
 5. Wolna trybuna dla radnych Rady Powiatu Szczecineckiego.
 6. Trybuna Obywatelska dla sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Przystawy i Sołectwa Sławno w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Przystawy na dwa odrębne sołectwa.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania sołectwom statutu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół w Grzmiącej.
 11. Odpowiedzi na wnioski radnych oraz sprawy zgłoszone w Trybunie Obywatelskiej przez sołtysów.
 12. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o interpelacjach i zapytaniach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 13. Sprawy organizacyjne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
   

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Grzmiąca.

                      

                                                                                                                     

                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                    Monika Stokowiec