Program "Rodzina 500 plus"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin.

Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.

Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br.

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Ważne!

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wnioski w tej sprawie przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

DZWONIĄC NA INFOLINIĘ RESORTU RODZINY: (91) 430 34 25 LUB (91) 430 37 41

DZWONIĄC NA INFOLINIĘ OGÓLNĄ:  (22) 529 06 68

LUB DZWONIĄC BEZPOŚREDNIO DO GOPS GRZMIĄCA: (94) 373 68 10 wew. 63

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE MOŻNA POBIERAĆ OD DNIA  07.03.2016 W POKOJU NR 10 W GOPS GRZMIĄCA

WYPEŁNIONE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE OD DNIA 01 KWIETNIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRZMIĄCEJ, ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ ORAZ PRZEZ INTERNET ZA POMOCĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, PUE ZUS, ePUAP ORAZ PORTALU empatia.mrpips.gov.pl.