Informacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz.250) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o:

 1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
  1. Konsorcjum Firm Remondis Sanitech Poznan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Oddział Barwice, ul. Czaplinecka 12, 78-460 Barwice oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO – FIUK” Sp. k z siedzibą w Chojnicy 2 kod 78- 650 Mirosławiec, odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych zgodnie z umową nr ZP.272.14.2014 z dnia 07 listopada 2014, która została zawarta przez Gminę Grzmiąca na okres od 01.01.2015 do 31.12.2016r.
  2. Firma odbiera również odpady komunalne z posesji nie zamieszkałych na podstawie indywidualnych umów z właścielami takich nieruchomości.
  3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO – FIUK” Sp. k. z siedzibą w Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec prowadzi na terenie Gminy Grzmiąca odbiór odpadów komunalnych z posesji nie zamieszkałych na podstawie indywidualnych umów z właścicielami takich nieruchomości.
 2. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  • Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Wardy Górny 35, 78-320 Połczyn Zdrój.
 3. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 w danycm roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Za 2014 rok osiągnięte poziomy recyklingu:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 45,61 % (nie uwzględniono odpadów poddanych bezpośredniemu kompostowaniu na posesjach mieszkańców. Gmina nie prowadzi takiej statystyki)
 2. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 22,04%
 3. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Za 2015 rok osiągnięte poziomy recyklingu:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00 % (nie uwzględniono odpadów poddanych bezpośredniemu kompostowaniu na posesjach mieszkańców. Gmina nie prowadzi takiej statystyki)
 2. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 33,44%
 3. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%
 1. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres, albo imię, nazwisko i adres prowadzocęgo punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • adresy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.
  • Gmina Grzmiąca nie posiada takiego punktu.
 2. Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2013 r. poz 1155) zawierające:
  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres, albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
   • Konsorcjum Firm Remondis Sanitech Poznan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Oddział Barwice, ul. Czaplinecka 12, 78-460 Barwice oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO – FIUK” Sp. k z siedzibą w Chojnicy 2 kod 78- 650 Mirosławiec, odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych zgodnie z umową nr ZP.272.14.2014 z dnia 07 listopada 2014, która została zawarta przez Gminę Grzmiąca na okres od 01.01.2015 do 31.12.2016r.
  2. adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy:

Gmina Grzmiąca nie posiada takiego punktu.

Wójt Gminy Grzmiąca

Tadeusz Hajkowicz

Autor: Urząd Gminy Grzmiaca