Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy / Sesje Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję

VIII sesję Rady Gminy Grzmiąca 30 maja 2019 roku, o godzinie 14:00,

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji, które odbyły się 25 kwietnia 2019 r. i 16 maja 2019 r.
 3. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski  i oświadczenia radnych.
 5. Trybuna Obywatelska dla sołtysów.
 6. Informacje komendantów Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Grzmiąca za 2018 rok oraz określenie istotnych zagrożeń pożarowych.
 7. Sprawozdania komendantów Policji i Straży Gminnej o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok oraz określenie zagrożeń i osiągniętych wyników.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Grzmiąca.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grzmiąca.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grzmiąca.
 14. Odpowiedzi na wnioski radnych oraz sprawy zgłoszone w Trybunie Obywatelskiej przez sołtysów.
 15. Sprawy organizacyjne.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Grzmiąca.

                                                                                            

                                                                                                                     

                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                    Monika Stokowiec