Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Rekrutacja do Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego i Klasy I Szkoły Podstawowej:

UWAGA RODZICE!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkola i oddziału przedszkolnego deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci, które już uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 należy składać od 22 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. do godz. 14.00.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej można składać w terminie od 2 marca 2021 r. do 31 marca 2021r. do godz. 14.00.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji w załączeniu.

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) Wójt Gminy Grzmiąca podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i publicznej szkoły podstawowej oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grzmiąca:

Lp. Kryterium Dokument poświadczający Liczba punktów
1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, studiują stacjonarnie, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna 15 pkt.
2. Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny/zespołu szkół w skład którego wchodzi przedszkole lub ubiegające się o przyjęcie do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny/zespołu szkół w skład którego wchodzi przedszkole.

pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna

10 pkt.

3.

Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie zespołu szkół, w skład którego wchodzi przedszkole/w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny

pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna

5 pkt.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grzmiąca oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów:

Lp. Kryterium Dokument poświadczający Liczba punktów
1. Rodzeństwo ucznia uczęszcza do danej szkoły pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 15 pkt.
2. Miejsce pracy rodzica (prawnego opiekuna) znajduje się w obwodzie szkoły pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 10 pkt.
3. W obwodzie szkoły mieszkają krewni ucznia wspierający rodziców w zapewnieniu mu opieki pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 5 pkt.

Autor: Agnieszka Dymus

Banery/Logo