Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Działając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVI/163/2020 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

§1 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2021 roku:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie:
 1. uczestnictwa w rozgrywkach sportowych;
 2. organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

§2 Cel główny zadania

Celem głównym zadania konkursowego jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Grzmiąca w 2021 roku, poprzez organizacje zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym.

§3 Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania: do 55.000,00 zł

§4 Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. – dalej: „Ustawa”).
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (dalej jako oferenci) realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Grzmiąca.
 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w załączaniu nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
 4. Środki finansowe przyznawane są na wsparcie realizacji zadania.
 5. W ramach niniejszego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty – podlegać ocenie będzie tylko ta oferta, która zostanie zarejestrowana jako pierwsza w rejestrze korespondencji Urzędu Gminy Grzmiąca.
 6. Wymagane jest wykazanie w kosztorysie wkładu finansowego oferenta (rozumianego jako wkład własny oraz/lub pozyskany z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10 % całkowitych kosztów zadania publicznego. Brak zapewnienia środków na tym poziomie skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 7. Do środków finansowych własnych oferenta nie zalicza się: wycenionego wkładu osobowego, sponsoringu rzeczowego, środków z budżetu Gminy Grzmiąca.
 8. Na zadanie wyłonione w konkursie Oferent nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki z budżetu Gminy Grzmiąca.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 10. W  przypadku  przyznania  mniejszej  kwoty  niż  wnioskowana,  podmiot  dokonuje  stosownie  do przyznanej kwoty aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu lub wycofuje swoją ofertę. W zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych w odniesieniu do przyznanej dotacji nie mogą być niższe, niż zadeklarowane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert.
 11. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 12. Wymagania w stosunku do składanych ofert:
  1. oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę reprezentującą oferenta zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących/osobę upoważnioną lub przez organ wydający dokument;
  2. oferta powinna być:
   1. złożona przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) zgodnie z uprawnieniem wskazanym w KRS, innym rejestrze lub ewidencji, lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo),
   2. podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwiają identyfikację osób składających ofertę;
   3. oferta powinna zawierać oświadczenia wymagane na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczeń, a tym samym brak formalny);
   4. oferta powinna być zgodna z zapisami o odpłatnej bądź nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, tj. w przypadku gdy oferent zadeklaruje w ofercie, iż nie prowadzi działalności odpłatnej, a w kosztorysie uwzględni pobieranie opłat od adresatów zadania – oferta zostanie wyłączona z dalszego postępowania konkursowego
 13. Zasady uzupełniania ofert:
  1. Oferenci, których oferty będą posiadały braki formalne kwalifikujące się do uzupełnienia, a jednocześnie uzyskają w ocenie merytorycznej wymaganą minimalną liczbę punktów, zostaną wezwani do ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania;
  2. wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail;
  3. oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie – pozostają bez rozpatrzenia.
 14. Uzupełnieniu podlegają oferty w szczególności:
  1. niekompletne pod względem wymaganych załączników;
  2. bez kompletu wymaganych podpisów, pieczęci, potwierdzenia za zgodność;
  3. które nie zawierają wszystkich wymaganych zapisów w polach oferty;
  4. bez wymaganych oświadczeń wskazanych w ofercie;
  5. zawierające oczywiste omyłki rachunkowe.
 15. Oferty podlegające odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia to w szczególności oferty:
  1. złożone po terminie;
  2. złożone przez nieuprawnionego oferenta;
  3. których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe wskazane w ogłoszeniu;
  4. które nie dotyczą pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu;
  5. złożone bez deklaracji wymaganego wkładu finansowego (patrz § 4 ust. 6);
  6. zawierające deklarację, iż oferent nie prowadzi działalności odpłatnej, a jednocześnie uwzględnia w kosztorysie pobieranie opłat od adresatów zadania.
 16. Kwalifikowalność wydatków:
  1. termin poniesienia wydatków ustala się:
   1. dla środków pochodzących z dotacji: w terminie realizacji zadania, po dacie zawarcia umowy do dnia określonego w umowie jako termin końcowy realizacji zadania publicznego, jednak nie dłużej niż do dnia 10 grudnia 2021 r.;
   2. dla innych środków finansowych: w terminie realizacji zadania, wskazanym przez Oferenta w ofercie, nie później jednak niż do dnia określonego w umowie jako termin końcowy realizacji zadania publicznego, jednak nie dłużej niż do dnia 10 grudnia 2021 r.
  2. wydatki w ramach udzielonej dotacji są kwalifikowane gdy jednocześnie:
   1. są poniesione w terminie, o którym mowa w pkt 1;
   2. są niezbędne do realizacji zadania;
   3. są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty);
   4. zostały faktycznie poniesione przez Oferenta;
   5. zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób, do których zadanie jest adresowane;
   6. zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

§ 5 Termin i miejsce realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od 8 lutego 2021 roku do 10 grudnia 2021 roku.
 2. Miejsce realizacji zadania: teren gminy Grzmiąca, teren Rzeczpospolitej Polskiej – w przypadku udziału w zawodach, turniejach i rozgrywkach.

§ 6 Warunki realizacji zadania publicznego

 1. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Oferent zobowiązany jest do stosowania się do aktualnie obowiązujących wytycznych wydanych przez właściwe organy w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemiologicznego.
 4. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:
  1. wynagrodzenie kadry szkoleniowej;
  2. wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą finansowo-księgową;
  3. obsługa medyczna i techniczna;
  4. obsługa księgowa dotycząca realizowanego zadania;
  5. ubezpieczenie zawodników;
  6. transport związany z realizacją zadania;
  7. zakup materiałów i pomocy niezbędnych do realizacji zadania;
  8. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;
  9. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych.
 5. Powyższy katalog jest katalogiem otwartym, nie wyklucza zaplanowania innych wydatków, których poniesienie z punktu widzenia zadania publicznego jest celowe.
 6. Dotacja nie może być przeznaczona na:
  1. podatek od towarów i usług, jeżeli Oferent ma prawo do jego odliczenia;
  2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, z tytułu należnych odsetek, kar, długów;
  3. wydatki poniesione na przygotowanie oferty;
  4. wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych;
  5. wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie;
  6. wypłacanie diet dla zawodników;
  7. wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;
  8. dyscyplinarne kary finansowe;
  9. wydatki z tytułu opłat i kar umownych;
  10. działalność polityczną i religijną;
  11. nagrody, premie i inne formy bonifikaty dla szkoleniowców, pracowników i osób zajmujących się realizacją zadania;
  12. usługi telekomunikacyjne;
  13. zakup napojów alkoholowych;
  14. amortyzacja, leasing;
  15. niezwiązane z realizowanym zadaniem.
 7. W trakcie realizacji zadania Oferent zobowiązany jest posiadać zgodę adresatów zadania (beneficjentów) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), w szczególności zgodę na udostępnianie tych danych do celów monitoringu i kontroli w ramach realizowanego zadania publicznego.

§ 7 Składanie ofert

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu,
  w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca przy ul. 1 Maja 7 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca.
  Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
  1. pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres;
  2. adnotację „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 roku”.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu.
 3. Termin składania ofert: do dnia 1 lutego 2021 roku do godziny 11:00.
 4. Oferty złożone na innych formularzach oraz oferty otrzymane po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia złożenia oferty, nie będą rozpatrywane.
 5. Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej http://bip.grzmiaca.org.pl/ w zakładce ‘Organizacje pozarządowe’ oraz w Urzędzie Gminy Grzmiąca (sekretariat).
 6. Do oferty należy dołączyć:
  1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji z wyszczególnionym umocowaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną, niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
  3. kopię umowy lub statut spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 Ustawy.
  4. w przypadku złożenia oferty wspólnej:
   1. oferenci zobowiązani są do przedłożenia umowy określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,
   2. do oferty należy dołączyć odpowiednią do liczby oferentów składanych tę ofertę – ilość stron informacyjnych dotyczących danych oferentów – część II formularza oferty oraz sposób ich reprezentacji – część III oferty, każdy z oferentów przy ofercie wspólnej zobowiązany jest do złożenia załączników wymienionych w ust. 6.
 7. Organizacje pozarządowe mogą korzystać z pomocy i wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy Grzmiąca odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu ofert w kwestii dotyczącej zadań konkursowych i wymogów formalnych. Dane kontaktowe: tel. 94 37 36 810 wew. 41; e-mail: k.smiechowska@grzmiaca.org.pl.

§ 8 Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 2. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy Grzmiąca powoła komisję konkursową.
 3. Komisja otwartego konkursu ofert przekazuje Wójtowi Gminy Grzmiąca protokół wraz z listą rankingową. Decyzję o wsparciu realizacji zadań wybranym podmiotom podejmie Wójt Gminy Grzmiąca w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu z prac komisji otwartego konkursu ofert wraz z listą rankingową.
 4. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa § 13 „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 5. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym ogłoszeniu na karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Ocenie merytorycznej podlegają oferty, które nie posiadają braków formalnych oraz te których braki kwalifikują się do uzupełnienia (patrz § 4 ust. 15).
 7. Ocena merytoryczna ofert odbywa się w myśl art. 15 ustawy. Ocena merytoryczna zostanie dokonana zgodnie z indywidualną kartą oceny merytorycznej, której wzór wraz ze wskazaniem maksymalnych progów punktowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 8. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca (bip.grzmiaca.org.pl),
  2. na stronie internetowej Gminy Grzmiąca (www.grzmiaca.org.pl),
  3. oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grzmiąca.
 9. Decyzja Wójta odnośnie wyboru ofert i wysokości dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Oferentom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje oferenta odpowiednio do:
  1. korekty opisu poszczególnych działań, harmonogramu i kalkulacji przewidzianych kosztów, stanowiących załączniki do umowy, lub
  2. wycofania swojej oferty.
 11. Aktualizacja kosztorysu w przypadku o którym mowa w ust. 10 musi stanowić zachowanie procentowego udziału środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (tj. suma procentowego udziału środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejsza niż deklarowana w ofercie). Ponadto Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru pozycji kosztów, które zostaną sfinansowane w ramach przyznanej kwoty dotacji.
 12. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości nie większej niż 10 %, przy czym całkowity koszt zadania nie może ulec zmniejszeniu.

§ 9 Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim.

Rodzaj zadania 2020 2021  

Zadania z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej

30 000,00 zł brak  

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo