Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały XXVI/163/2020 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

ZAPRASZA

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Celem ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach ww. komisji konkursowej.

 1. Informacje ogólne:
  1. Prace członków komisji nie będących przedstawicielami organu wykonawczego odbywają się na zasadach pracy społecznej.
  2. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy może zgłosić tylko jednego kandydata.
  3. Tryb powoływania a także regulamin pracy komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert określa rozdział §13 „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 2. Wymagania stawiane kandydatom:
  Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku mogą być osoby, które zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
  Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
 3. Zadania komisji konkursowej:
  Ocena merytoryczna i formalna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert, zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie, oraz propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
 4. Miejsce składania dokumentów.
  Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca, faksem pod numer 94 37 36 883 lub przesłać skan dokumentu drogą mailową na adres gmina@grzmiaca.org.pl.
 5. Termin składania zgłoszeń – do dnia 27 stycznia 2021 roku.
 6. Uwagi końcowe:
  Zgłoszenia należy dokonać na załączonym do ogłoszenia formularzu. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów nie będą brane pod uwagę.

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo