Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

Ogłoszenie - sprzedaż samochodu

Wójt Gminy Grzmiąca

ogłasza

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

niżej opisanego pojazdu:

Dane dotyczące pojazdu                                     

 • Marka: STAR POŻARNICZY
 • Opis rodzaju pojazdu: samochód specjalny
 • Model: P 244 L M1
 • Nr identyfikacyjny pojazdu: 09805
 • Rok produkcji: 1985
 • Nr rejestracyjny: ZSZ 98GY
 • Liczba miejsc siedzących: 6
 • Data pierwszej rejestracji: 17.09.1985
 • Data ważności przeglądu technicznego: 16.11.2020
 • Wskazania drogomierza: 31203 km
 • Kolor powłoki lakierniczej: czerwony akryl 1-warstwowy akrylowy
 • Rodzaj skrzyni biegu: manualna
 • Rodzaj napędu: 4x4
 • Pojemność silnika / moc silnika: 6842ccm / 110kW (150KM)
 • Pojazd zarejestrowany na: Urząd Gminy Grzmiąca

Zasady sprzedaży składników majątkowych – składania ofert

Nazwa sprzedającego

Gmina Grzmiąca

ul. 1 Maja 7

78-450 Grzmiąca

NIP: 673-17-71-695

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza pojazdu została ustalona na kwotę: 9.100,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych 00/100), nie podlega opodatkowaniu VAT.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątkowe

 1. Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w miejscowości Grzmiąca przy remizie OSP po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 2. Upoważnionym do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży oraz udzielania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu jest Pan Przemysław Kozij  – tel. 602-847-252.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (termin przeprowadzenia przetargu)

 1. Ofertę należy złożyć Sprzedającemu, siedziba: Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca, pok. nr 111 (sekretariat), w terminie do dnia 14 maja 2021 roku, do godz. 12:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca w dniu 14 maja 2021 r. o godzinie 12:15.
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Sesja otwarcia ofert odbędzie się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.
 5. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Sprzedającego.

Tryb przetargu oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

 1. Tryb przetargu: pisemny przetarg nieograniczony z możliwością aukcji.
 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 3. Można złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 5. Pisemną ofertę należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta na zakup samochodu STAR POŻARNICZY”
 6. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu samochodu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu.
 7. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę za samochód, przetarg zostanie przeprowadzony w formie aukcji między tymi oferentami.

O miejscu i terminie aukcji zostaną powiadomieni oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty. Cena zaproponowana w aukcji musi być wyższa od ceny zaproponowanej w ofercie pisemnej.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.
 2. Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie: http://www.grzmiaca.org.pl/ oraz http://bip.grzmiaca.org.pl/  a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grzmiąca.

Informacje dotyczące odrzucenia oferty

 1. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, a także gdy nie zwiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 2. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi oferenta o odrzuceniu jego oferty.

Załączniki do ogłoszenia

 • Wzór oferty.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu związanym ze zbyciem majątku ruchomego należącego do Gminy Grzmiąca jest Gmina w Grzmiącej, ul. 1 Maja 7, 78 - 450 Grzmiąca. Administrującym danymi osobowymi jest Wójt Gminy Grzmiąca.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Grzmiącej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Grzmiąca za pomocą adresu poczty elektronicznej: iod@grzmiaca.org.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest niezbędne w celu wykonania umowy, w której jest Pan/Pani stroną lub też podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w ustawie o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy dla danych przetwarzanych w formie elektronicznej oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) dla danych przetwarzanych w formie papierowej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Grzmiąca przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Grzmiąca.
  3. Dane osobowe będą ujawniane uprawnionym odbiorcom w tym mogą być ujawniane w Biuletynie Informacji Publicznej, innym uczestnikom postępowania oraz osobom obecnym w toku prowadzenia czynności sprzedażowych. W oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady wskazane postępowania są jawne.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ogłoszenie o sprzedaży opublikowane jest na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca

Banery/Logo