Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Działając na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020, późn. 821.) oraz na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i uchwały Nr XVIII/94/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.

§1

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku

 1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie:
  1. Placówki wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej zapewnia uczestnikom:
   • działania animacyjne i socjoterapeutyczne,
   • organizację czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,
   • opiekę i wychowanie,
   • dożywianie w miarę możliwości,
   • współpracę z rodzicami/opiekunami dziecka oraz z placówkami oświatowymi.

§2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania na rok 2020: 3.000,00 zł ( słownie trzy tysiące złotych 00/100).

§3

Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.).
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone
  w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057z późn. zm.).
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania na druku, którego wzór ustalono w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Niedopuszczalna jest zmiana wzoru oferty.
 4. Realizacja zadań nastąpi w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji
  na dofinansowanie ich realizacji.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadań umowy
  z zachowaniem formy pisemnej.
 6. Środki finansowe otrzymane w formie dotacji wykorzystane zostaną zgodnie z celem na jaki je uzyskano
  i na warunkach określonych w umowie.
 7. W ramach dotacji będą pokrywane jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi
  w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości do 10 % wartości pozycji.
 9. W ramach niniejszego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty – podlegać ocenie będzie tylko ta oferta, która zostanie zarejestrowana
  jako pierwsza w rejestrze korespondencji Urzędu Gminy Grzmiąca.
 10. Wymagane jest wykazanie wkładu finansowego oferenta (rozumianego jako wkład własny
  oraz/lub pozyskany z innych źródeł) w wysokości co najmniej 1 % całkowitych kosztów zadania publicznego. Brak zapewnienia środków na tym poziomie skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 11. Składanie ofert na realizacje zadania przysługuje oferentom z terenu Gminy Grzmiąca.
 12. Zasady uzupełniania ofert:
  1. Oferenci, których oferty będą posiadały braki formalne kwalifikujące się do uzupełnienia,
   a jednocześnie uzyskają w ocenie merytorycznej wymaganą minimalną liczbę punktów, zostaną wezwani do ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania;
  2. wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru
   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail;
  3. oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione
   po wskazanym terminie – pozostają bez rozpatrzenia.
 13. Kwalifikowalność wydatków:
  1. termin poniesienia wydatków ustala się:
   1. dla środków pochodzących z dotacji: w terminie realizacji zadania, po dacie zawarcia umowy do dnia określonego w umowie jako termin końcowy realizacji zadania publicznego, jednak nie dłużej niż do dnia 17 grudnia 2020 r.;
   2. dla innych środków finansowych: w terminie realizacji zadania, wskazanym przez Oferenta w ofercie, nie później jednak niż do dnia określonego w umowie jako termin końcowy realizacji zadania publicznego, jednak nie dłużej niż do dnia 17 grudnia 2020 r.;
  2. wydatki w ramach udzielonej dotacji są kwalifikowane gdy jednocześnie:
   1. są poniesione w terminie, o którym mowa w pkt 1;
   2. są niezbędne do realizacji zadania;
   3. są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty);
   4. zostały faktycznie poniesione przez Oferenta;
   5. zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób, do których zadanie jest adresowane.

§4

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 2. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy Grzmiąca powoła komisję konkursową.
 3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca (bip.grzmiaca.org.pl),
  2. na stronie internetowej Gminy Grzmiąca (www.grzmiaca.org.pl),
  3. oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grzmiąca.
 4. Decyzja Wójta odnośnie wyboru ofert i wysokości dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Oferentom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje oferenta odpowiednio do:
  1. korekty opisu poszczególnych działań, harmonogramu i kalkulacji przewidzianych kosztów, stanowiących załączniki do umowy, lub
  2. wycofania swojej oferty.
 6. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym ogłoszeniu na karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Ocena merytoryczna ofert odbywa się w myśl art. 15 ustawy. Ocena merytoryczna zostanie dokonana zgodnie z indywidualną kartą oceny merytorycznej, której wzór wraz ze wskazaniem maksymalnych progów punktowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

§5

Termin i miejsce realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania: od 26 października 2020 roku do 17 grudnia 2020 roku.
 2. Miejsce realizacji zadania: teren gminy Grzmiąca.

§6

Warunki realizacji zadania

 1. Kadra zatrudniona do placówek wsparcia dziennego musi posiadać kwalifikacje zgodnie z Ustawą z dnia
  9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020,poz. 821.)Placówka przeznaczona powinna być dla 15 dzieci.
 2. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny.
 3. Posiadanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
 4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2020 roku.
 5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§7

Składanie ofert

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca przy ul. 1 Maja 7 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca.

Na kopercie należy umieścić następujące informacje: - pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres; - adnotację „Otwarty konkurs ofert w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego”.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu.
 2. Termin składania ofert: do dnia 20 października 2020 roku do godziny 11:00.
 3. Oferty złożone na innych formularzach oraz oferty otrzymane po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia złożenia oferty, nie będą rozpatrywane.
 4. Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej http://bip.grzmiaca.org.pl/ w zakładce ‘Organizacje pozarządowe’ oraz w Urzędzie Gminy Grzmiąca (sekretariat).

Autor: Ramona Wójcicka

Banery/Logo