Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2023

Sposób ustalania wyskości opłat dodatkowych oraz przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób

Uchwała Nr XXXVIII/260/2021
Rady Gminy Grzmiąca

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8) Rada Gminy Grzmiąca uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa:

 1. sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:
  1. braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
  2. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
  3. niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
  4. spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu;
 2. sposób ustalania wysokości przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej.

§ 2

Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez danego przewoźnika, w następujący sposób:

 1. jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
 2. jako 30-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
 3. jako 20-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
  1. rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
  2. rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych
   • bez zachowania tych warunków;
 4. jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

§ 3

Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 3-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowanej przez przewoźnika.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzmiąca.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Monika Stokowiec

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8) rada gminy, określa sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:

 1. braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
 2. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
 3. niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
 4. spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.

Mając na uwadze zróżnicowanie wysokości opłat dodatkowych w zależności od strat poniesionych przez przewoźnika i powodu nałożenia opłaty dodatkowej. Rada gminy określa również sposób ustalania wysokości przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej, mając na uwadze ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej.

W związku z organizowaniem przez Gminę Grzmiąca gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym podjęcie uchwały jest konieczne
i w pełni uzasadnione.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca

Banery/Logo