Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Ważna informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Dnia 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.  Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom
i byłym sołtysom, którzy:

  1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów tej ustawy.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Grzmiąca na podstawie posiadanych dokumentów  będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa na wniosek osoby zainteresowanej (wniosek do pobrania na stronie internetowej Gminy Grzmiąca oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca).

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. organizacyjnych i profilaktyki p/alkoholowej Pani Ramona Wójcicka ( Tel: (94) 37-368-83 wew. 55, nr pokoju 205).

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Grzmiąca, Wójt Gminy wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia należy złożyć pisemnie oświadczenie złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Autor: Ramona Wójcicka

Banery/Logo