Gmina Grzmiąca

Nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Numer konkursu: 2/2020.
  2. Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 28 września 2020 r.
  3. Termin składania wniosków: od 14 października 2020 r. do 28 października 2020 r.
  4. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście i bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, ul. Warcisława IV 16, pokój nr 101, 78-400 Szczecinek, w terminie od 14 października 2020 r. do 28 października 2020 r. , w następujące dni: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. od 8:00 do 14:00; zaś we czwartki w godz. od 9:00 do 14:00; z uwagi na epidemię spowodowaną COVID-19 przypominamy o obowiązku noszenia maseczek i zachowania bezpiecznego odstępu podczas kontaktu w pracownikami Biura. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty kolejno ułożone powinny znajdować się według załączników w segregatorach lub w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).
  5. Forma wsparcia: premia ryczałtowa w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  6. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej.
  7. Warunki udzielenia wsparcia: określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. z 2016, poz.1390) oraz w Wytycznych nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  8. Wysokość limitu środków: 407 248,20 zł / 101 812,05 EURO (słownie złotych: czterysta siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem 20/100, słownie euro: sto jeden tysięcy osiemset dwanaście 05/100).
  9. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Radę Lokalnej Grupy Działania: jest uzyskanie minimum 12 punktów, określonych w lokalnych kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Szczegółowe informacje: dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) oraz wzoru umowy są dostępne w siedzibie Biura LGD POJEZIERZE RAZEM oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM: www.lgd.szczecinek.pl w zakładce pt.: „NABORY WNIOSKÓW”. Na stronie internetowej LGD POJEZIERZE RAZEM dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju.

Dodatkowe informacje można uzyskać: od pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM: tel./fax: 0-94-37-292-63 oraz drogą e-mail: biuro@lgd.szczecinek.pl.

 

Autor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku