Gmina Grzmiąca

Stypendia dla najlepszych uczniów

15 września 2021 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych uczniów szkół średnich.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/232/2021 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 24 czerwca 2021 r. przyznawane są 3 stypendia dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych.Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół średnich kończących się maturą, na stałe zameldowani na terenie gminy Grzmiąca, ze średnią ocen nie mniejszą niż 4,5  i oceną z zachowania nie mniejszą niż dobra.

Stypendium przyznaje się na okres od 1 września do 31 stycznia i od 1 lutego do 30 czerwca, a wnioski przyjmowane są do dnia 15 września i 15 lutego danego roku.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, a po I semestrze zaświadczenie z wykazem ocen z przedmiotów i oceną z zachowania za I semestr.

Autor: Agnieszka Dymus