Gmina Grzmiąca

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grzmiąca

Uchwała Nr XXXVII/243/2021
Rady Gminy Grzmiąca

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grzmiąca udostępnionych dla operatorów i przewoźników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 15 ust. 2 i w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 oraz na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1371) Rada Gminy Grzmiąca uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące przystanki komunikacyjnie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grzmiąca udostępnione dla operatorów i przewoźników:

Przystanki komunikacyjnie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grzmiąca
Lp. Nazwa przystanku Miejscowość Nr przystanku Nr drogi / nr działki Lokalizacja
1 Sucha wieś Sucha 1/291/13-I dz. nr 98, obręb Sucha przy zakręcie
2 Boleszkowice wieś Boleszkowice 1/291/18-II dz. nr 584/9, obręb Krosino skrzyżowanie
3 Przystawy wieś Przystawy 1/291/17-III dz. 123/2, obręb Przystawy przy zakręcie
4 Sławno wieś Sławno 1/291/16-IV dz. nr 26, obręb Sławno  
5 Gdaniec wieś Gdaniec 1/291/15-V dz. nr 213, obręb Grzmiąca przy drodze gminnej
6 Grzmiąca wieś Grzmiąca   dz. 25/29, obręb Grzmiąca przy Urzędzie Gminy Grzmiąca

§ 2

Określa się następujące warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grzmiąca:

 1. z przystanków komunikacyjnych, zwanych dalej „przystankami”, korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej „przewoźnikami”;
 2. udostępnienie operatorom przystanków następuje na pisemny wniosek przewoźnika, do którego należy dołączyć:
  1. proponowany rozkład jazdy,
  2. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  3. wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem lokalizacji i numerem przystanku zgodnie z tabelą wskazaną w §1 uchwały;
 3. gmina może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków w przypadku gdy:
  1. uzgodnienie linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. uzgodnienie linii komunikacyjnej wpłynie na zakłócenie jej przepustowości - utrudni korzystanie z przystanków przez przewoźników, którzy już posiadają zawartą umowę,
  3. przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi w zakresie przewozu osób na tej samej linii komunikacyjnej i w tym samym czasie, co inni przewoźnicy korzystający z przystanków, którzy już posiadają zawartą umowę;
 4. udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzających jest Gmina Grzmiąca następuje na podstawie pisemnej zgody na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
 5. przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia gminy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które maja wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w pkt 2 lub o zaprzestaniu działalności przewozowej;
 6. korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadania i wysiadania), z tym, że dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca;
 7. przewoźnicy korzystający z przystanków są zobowiązani w szczególności do:
  1. umieszczania rozkładów jazdy środków transportu na wymienionych w rozkładach jazdy przystankach,
  2. utrzymania tablicy z rozkładami jazdy w należytym stanie technicznym,
  3. zapewnienie aktualności danych zawartych w rozkładach jazdy,
  4. korzystania z przystanków w sposób nieutrudniający innym przewoźnikom korzystania z nich na równych prawach;
 8. przewoźnikom zabrania się postoju autobusu na przystanku ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów oraz umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy;
 9. w przypadku likwidacji lub czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego, przewoźnik lub operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych;
 10. zarządca może cofnąć zgodę na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli operator lub przewoźnik:
  1. nie przestrzega zasad i warunków określonych w §2 niniejszych warunków,
  2. nie przestrzega rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,
  3. stworzył zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,
  4. zaprzestał wykonywania usług przewozowych,
  5. utracił wymagane uprawnienia do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, sieci komunikacyjnych lub prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

§ 3

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grzmiąca przez operatorów oraz przewoźników publicznego transportu zbiorowego jest bezpłatne.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzmiąca.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.09.2021r.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca