Gmina Grzmiąca

Zaproszenie na Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Mieszałki

Wiejskie Zebranie Wyborcze

w Sołectwie Mieszałki

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Sołectwa Mieszałki stanowiącego załącznik nr 8 do Uchwały nr LIX/404/2023 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  uchwalenia statutów Sołectw Gminy Grzmiąca

zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Mieszałki

na dzień 30.05.2023 r. na godz. 17:00

Miejsce zebrania: Świetlica Wiejska w Mieszałkach

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie zebranym zasad i trybu wyboru sołtysa.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  5. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.


Wójt Gminy Grzmiąca
/-/ Patryk Makowski

Autor: Ramona Wójcicka