Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - dodatkowy nabór

Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski ogłasza dodatkowy nabór dla 8 uczniów w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Sprzęt komputerowy może otrzymać uczeń szkoły podstawowej i średniej który spełnia następujące warunki:

 • zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 • jest członkiem rodziny krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
 • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020, 2021, 2022 i 2023), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
 • uczeń nie brał udziału w podstawowym naborze "Granty PPGR” (nie otrzymał laptopa).

Informujemy, że jest to sprzęt używany, typu laptopa, który został zwrócony przez rodziców/opiekunów prawnych w związku z uzyskaniem wsparcia w programie Laptop dla ucznia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369).

Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, które będzie podstawą do udzielenia wsparcia w ramach powyższego programu;
 2. zgoda na przetwarzanie danych;
 3. oświadczenie.

Ponadto należy dostarczyć dokumenty potwierdzające:

 1. zamieszkanie w gminie PPGR (kserokopia rachunku za media np. śmieci, prąd, kserokopia legitymacji ucznia);
 2. pokrewieństwa w linii prostej członka rodziny pracującego niegdyś w PPGR z uczniem wymienionym w oświadczeniu – odpis aktu stanu cywilnego np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu itp.);
 3. fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki listy płac/wynagrodzeń, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR, dokumenty ze składnic akt/KOWR, etc.) – jeśli nie zostały dotychczas przedłożone;
 4. zamieszkanie członka rodziny pracującego w PPGR w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Komplet dokumentów z adnotacją „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem należy dostarczyć do Urzędu Gminy Grzmiąca (pokój 107) lub pocztą tradycyjną na adres: ul. 1 Maja 7, 78 - 450 Grzmiąca w terminie do dnia 28 grudnia 2023 roku do godziny 15.00.

W ramach naboru może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 8 kompletnych oświadczeń. O przyznanym wsparciu decyduje kolejność złożonych oświadczeń wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.

Dodatkowe informację można uzyskać pod nr telefonu: 94 37 368 10 wew. 41.

Szczegółowe informacje o programie i warunki udziału dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo