Gmina Grzmiąca

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Grzmiąca

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Grzmiąca udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminnego Grzmiąca na platformie ePUAP

adres skrytki ePUAP: /grzm/skrytka

UWAGA:W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminnego Grzmiąca za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP, oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres:

gmina@grzmiaca.org.pl

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:00 - 14:50 do sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 111 na następujących nośnikach danych:

  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
  • Płyta CD/DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dokument doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem np. płytą CD, płytą DVD itp.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Grzmiąca:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.