Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

Działając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr LXVIII/483/2024 Rady Gminy Grzmiąca z dnia  16 listopada 2023  roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

 1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2024 roku:
  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie:
   1. uczestnictwa w rozgrywkach sportowych;
   2. organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
 2. Cel główny zadania
  Celem głównym zadania konkursowego jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Grzmiąca w 2024 roku, poprzez organizacje zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym.

 3. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania: do 75.000,00 zł

 4. Zasady przyznawania dotacji

  1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 – dalej: „Ustawa”).

  2.  O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (dalej jako oferenci) realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Grzmiąca.

  3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w załączaniu nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).

  4. Środki finansowe przyznawane są na wsparcie realizacji zadania.

  5. W ramach niniejszego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty – podlegać ocenie będzie tylko ta oferta, która zostanie zarejestrowana jako pierwsza w rejestrze korespondencji Urzędu Gminy Grzmiąca.

  6. Wymagane jest wykazanie w kosztorysie wkładu finansowego oferenta (rozumianego jako wkład własny oraz/lub pozyskany z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10 % całkowitych kosztów zadania publicznego. Brak zapewnienia środków na tym poziomie skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

  7. Do środków finansowych własnych oferenta nie zalicza się:

   • wycenionego wkładu osobowego,

   • sponsoringu rzeczowego,

   • środków z budżetu Gminy Grzmiąca.

  8. Na zadanie wyłonione w konkursie Oferent nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki z budżetu Gminy Grzmiąca.

  9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

  10. W  przypadku  przyznania  mniejszej  kwoty  niż  wnioskowana,  podmiot  dokonuje  stosownie  do przyznanej kwoty aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu lub wycofuje swoją ofertę. W zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych w odniesieniu do przyznanej dotacji nie mogą być niższe, niż zadeklarowane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert.

  11. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.

  12. Wymagania w stosunku do składanych ofert:

   1. oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę reprezentującą oferenta zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących/osobę upoważnioną lub przez organ wydający dokument;

   2. oferta powinna być:

   3. złożona przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) zgodnie z uprawnieniem wskazanym w KRS, innym rejestrze lub ewidencji, lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo),

   4. podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwiają identyfikację osób składających ofertę;

   5. oferta powinna zawierać oświadczenia wymagane na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczeń, a tym samym brak formalny);

   6. oferta powinna być zgodna z zapisami o odpłatnej bądź nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, tj. w przypadku gdy oferent zadeklaruje w ofercie, iż nie prowadzi działalności odpłatnej, a w kosztorysie uwzględni pobieranie opłat od adresatów zadania – oferta zostanie wyłączona z dalszego postępowania konkursowego.

  13. Zasady uzupełniania ofert:

   1. Oferenci, których oferty będą posiadały braki formalne kwalifikujące się do uzupełnienia, a jednocześnie uzyskają w ocenie merytorycznej wymaganą minimalną liczbę punktów, zostaną wezwani do ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania;

   2. wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail;

   3. oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie – pozostają bez rozpatrzenia.

  14. Uzupełnieniu podlegają oferty w szczególności:

   1. niekompletne pod względem wymaganych załączników;

   2. bez kompletu wymaganych podpisów, pieczęci, potwierdzenia za zgodność;

   3. które nie zawierają wszystkich wymaganych zapisów w polach oferty;

   4. bez wymaganych oświadczeń wskazanych w ofercie;

   5. zawierające oczywiste omyłki rachunkowe.

  15. Oferty podlegające odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia to w szczególności oferty:

   1. złożone po terminie;

   2. złożone przez nieuprawnionego oferenta;

   3. których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe wskazane w ogłoszeniu;

   4. które nie dotyczą pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu;

   5. złożone bez deklaracji wymaganego wkładu finansowego (patrz § 4 ust. 6);

   6. zawierające deklarację, iż oferent nie prowadzi działalności odpłatnej, a jednocześnie uwzględnia w kosztorysie pobieranie opłat od adresatów zadania.

  16. Kwalifikowalność wydatków:

   1. termin poniesienia wydatków ustala się:

    1. dla środków pochodzących z dotacji: w terminie realizacji zadania, po dacie zawarcia umowy do dnia określonego w umowie jako termin końcowy realizacji zadania publicznego, jednak nie dłużej niż do dnia 06 grudnia 2024 r.;

    2. dla innych środków finansowych: w terminie realizacji zadania, wskazanym przez Oferenta w ofercie, nie później jednak niż do dnia określonego w umowie jako termin końcowy realizacji zadania publicznego, jednak nie dłużej niż do dnia 06 grudnia 2024 r.;

   2. wydatki w ramach udzielonej dotacji są kwalifikowane gdy jednocześnie:

    1. są poniesione w terminie, o którym mowa w pkt 1;

    2. są niezbędne do realizacji zadania;

    3. są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty);

    4. zostały faktycznie poniesione przez Oferenta;

    5. zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób, do których zadanie jest adresowane;

    6. zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

 5. Termin i miejsce realizacji zadania

  1. Termin realizacji zadania: od 02 lutego 2024 roku do 06 grudnia 2024 roku.

  2. Miejsce realizacji zadania: teren gminy Grzmiąca, teren Rzeczpospolitej Polskiej – w przypadku udziału w zawodach, turniejach i rozgrywkach.

 6. Warunki realizacji zadania publicznego

  1. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).

  2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Oferent zobowiązany jest do stosowania się do aktualnie obowiązujących wytycznych wydanych przez właściwe organy w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemiologicznego.

  4. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

   • wynagrodzenie kadry szkoleniowej;
   • wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą finansowo-księgową;
   • obsługa medyczna i techniczna;
   • obsługa księgowa dotycząca realizowanego zadania;
   • ubezpieczenie zawodników;
   • transport związany z realizacją zadania;
   • zakup materiałów i pomocy niezbędnych do realizacji zadania;
   • zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;
   • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych.

    

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym, nie wyklucza zaplanowania innych wydatków, których poniesienie z punktu widzenia zadania publicznego jest celowe.

  1. Dotacja nie może być przeznaczona na:
   • podatek od towarów i usług, jeżeli Oferent ma prawo do jego odliczenia;
   • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, z tytułu należnych odsetek, kar, długów;
   • wydatki poniesione na przygotowanie oferty;
   • wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych;
   • wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie;
   • wypłacanie diet dla zawodników;
   • wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;
   • dyscyplinarne kary finansowe;
   • wydatki z tytułu opłat i kar umownych;
   • działalność polityczną i religijną;
   • nagrody, premie i inne formy bonifikaty dla szkoleniowców, pracowników i osób zajmujących się realizacją zadania;
   • usługi telekomunikacyjne;
   • zakup napojów alkoholowych;
   • amortyzacja, leasing;
   • niezwiązane z realizowanym zadaniem.
  2. W trakcie realizacji zadania Oferent zobowiązany jest posiadać zgodę adresatów zadania (beneficjentów) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), w szczególności zgodę na udostępnianie tych danych do celów monitoringu i kontroli w ramach realizowanego zadania publicznego.

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo