Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca

UCHWAŁA NR XXXIX/288/2018

RADY GMINY GRZMIĄCA

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Grzmiąca uchwala:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY GRZMIĄCA

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca obejmuje:
  1. cmentarz w Grzmiącej,
  2. cmentarz w Krosinie,
  3. cmentarz w Nosibądach,
  4. cmentarz w Mieszałkach.

§ 2

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. zarządzaniu cmentarzem - rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy: przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, kopanie, murowanie i zasypywanie grobów, ekshumacje, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, zagospodarowanie i utrzymanie terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji administratora cmentarzy,
  2. usługach pogrzebowych - rozumie się przez to eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i na trasach międzynarodowych, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok do miejsca grzebania, obsługa i załatwienie wszelkich spraw związanych z pochówkiem (odbiór karty zgonu, uzgadnianie terminu pogrzebu), sprzedaż trumien, urn, tablic, kwiatów, klepsydr i innych akcesoriów,
  3. usługach kamieniarskich – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka,
  4. dysponencie grobu - rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z administratorem umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszelkich osób posiadających do niego prawo,
  5. prawie do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane,
  6. prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.), posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej,
  7. grobie murowanym – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane, a nad trumną wykonuje się sklepienie,
  8. grobie ziemnym – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
  9. grobie urnowym – rozumie się przez to rodzaj grobu murowanego o określonych wymiarach.

§ 3

 1. Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenie cmentarzy:
  1. usługi cmentarne,
  2. usługi pogrzebowe,
  3. usługi kamieniarskie.

Rozdział 2. Zarządzanie terenami cmentarzy

§ 4

 1. Zarządcą cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca jest Wójt Gminy Grzmiąca.
 2. Zarządca cmentarzy może upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną do prowadzenia czynności związanych z bieżącą obsługą i nadzorem nad cmentarzami, w formie zawartej umowy o administrowanie cmentarzami.

Rozdział 3. Organizacja uroczystości pogrzebowych

§ 5

 1. Na cmentarzach komunalnych urządza się pochówki:
  1. ziemne zwykłe,
  2. ziemne pogłębione (w miarę możliwości uwarunkowania podłoża),
  3. w grobach murowanych – grobowce,
  4. w grobach na urny ziemne i murowane.

§ 6

Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów wg poniższego zestawienia:

Wymiary grobów
Rodzaj grobu: Wymiary (dł. x szer. x gł.) w mb:
pojedynczy - (dziecko do lat 6) 1,2 x 0,6 x 1,2
pozostałe pojedyncze 2,0 x 1,0 x 1,7
pojedynczy, w którym składa się urnę 0,5 x 0,5 x 0,7
murowany pojedynczy 2,2 x 0,8 x 0,8
murowany pojedynczy, w którym składa się urnę 0,5 x 0,5 x 0,7

rodzinny ziemny

2,0 x 1,8 (0,8 m + 0,2 m +0,8 m) niezależnie od głębokości grobu
rodzinny murowany 2,2 x 0,8 x 0,8

§ 7

Administrator cmentarza jest upoważniony do sprawdzenia danych osoby dokonującej pochówku w celu ustalenia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do grobu.

Rozdział 4. Opłaty cmentarne

§ 8

 1. Zarządca cmentarzy pobiera opłaty według ustalonego cennika za następujące usługi:
  1. za miejsce grzebalne na 20 lat (grób zwykły ziemny pojedynczy),
  2. za miejsce grzebalne na 20 lat (grób zwykły ziemny podwójny w pionie),
  3. za grób murowany (grobowiec),
  4. za grób na urny ziemne i murowane,
  5. za przedłużenie opłaty na następne 20 lat,
  6. za zezwolenie na postawienie lub demontaż nagrobka,
  7. za rezerwację miejsca pochówku,
  8. innych wymienionych w cenniku opłat za korzystanie z cmentarza.

§ 9

Wysokość opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 ustala Rada Gminy Grzmiąca odrębną uchwałą.

§ 10

Zabudowa grobu i miejsca grzebalnego nie może przekroczyć ustanowionej i opłaconej powierzchni grzebalnej.

Rozdział 5. Prawo do grobu

§ 11

 1. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z zarządcą na jego użytkowanie.
 2. Prawo dysponowania zarówno miejscem pod grób jak i grobem ma osoba, która uiściła stosowne opłaty.
 3. Dysponent grobu może wyrazić zgodę na pochowanie w tym grobie osoby nie będącej członkiem rodziny.
 4. Zgoda, o której mowa w ust. 3 musi być potwierdzona na piśmie.
 5. Zmiana dysponenta miejsca lub grobu następuje po przedstawieniu zarządcy umowy na zbycie miejsca lub grobu.
 6. Zarządca odnotowuje zmianę dysponenta w księgach cmentarnych, a kopia umowy przechowywana jest w dokumentacji cmentarza.

Rozdział 6. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

§ 12

 1. Wszelkie sprawy dotyczące grobów i cmentarzy zgłaszać należy wyłącznie do zarządcy, cmentarzy.
 2. Zarządca cmentarzy przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów tj :
  1. kartoteki grobów (w porządku : kwatera, rząd, numer miejsca),
  2. dokumentację związaną z dysponowaniem grobem,
  3. archiwariusze (wewnętrzną dokumentację czynności zlecanych przy grobie),
  4. karty zgonu,
  5. księgę cmentarną zmarłych,
  6. plansze kwater z naniesionymi grobami.

Rozdział 7. Postanowienia porządkowe

§ 13

 1. Usługi pogrzebowe związane z organizacją ceremonii wykonują na cmentarzach firmy pogrzebowe i kamieniarskie wynajęte przez klienta.
 2. Wszelkie prace na terenie cmentarzy wykonywane przez firmy pogrzebowe, kamieniarskie itp. wymagają wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą cmentarza.
 3. Podmioty przyjmujące zlecenia na wykonywanie pochówku, przed przystąpieniem do kopania, są zobowiązane do uzyskania pisemnego wskazania lokalizacji pochówku od zarządcy.
 4. Doprowadzenie otoczenia miejsca wykonanej usługi pochówku do stanu poprzedniego należy do obowiązku podmiotu wykonującego tę usługę.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem należy zwracać się do zarządzającego cmentarzami.

§ 15

Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 16

Traci moc uchwała Nr XIX/100/2012 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzmiąca.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Kreklau

Autor: Alfred Wieliczko

Banery/Logo