Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Opłata za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Grzmiąca

Uchwała Nr XXII/120/2012

Rady Gminy Grzmiąca

  z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Grzmiąca

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r., Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853) Rada Gminy Grzmiąca uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące ceny zwane opłatami (netto) za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca:

Ceny za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca
LP. Wyszczególnienie Wysokość opłaty
1

Miejsce grzebalne na grób ziemny  (dorośli i dzieci powyżej 6 lat):

 • grób pojedynczy,
 • grób podwójny w pionie.

300,00

400,00

2 Miejsce grzebalne na grób ziemny  pojedynczy  (dzieci do lat 6) 150,00
3

Miejsce grzebalne na grób murowany  (dorośli i dzieci powyżej 6 lat):

 • grób pojedynczy
 • grób podwójny w pionie
 • grób podwójny w poziomie

400,00

500,00

600,00

4 Miejsce grzebalne na grób murowany (dzieci do lat 6) 200,00
5 Miejsce grzebalne na prochy  zwłok w grobie murowanym na urny 400,00
6 Miejsce grzebalne na  prochy zwłok w grobie ziemnym na urny 300,00
7 Wybór miejsca grzebalnego (bez zachowania kolejności pochówku) 1.000,00

§ 2

Ustala się następujące opłaty (netto) za korzystanie z dodatkowych usług na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Grzmiąca:

Opłaty za korzystanie z dodatkowych usług
Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłaty
1

Rezerwacja miejsca grzebalnego w miejscu wyznaczonym przez zarządcę (na 20 lat)

300,00
2

Ponowienie prawa do grobu na okres kolejnych 20 lat:

 • osoba dorosła i dziecko powyżej 6 lat
 • dziecko do lat 6

300,00

150,00
3

Korzystanie z kaplicy za każdą rozpoczętą dobę

50,00
4

Wjazd lub wejście na teren cmentarza celem postawienia, przestawienia lub demontażu nagrobka.

50,00

§ 3

 1. Opłaty, o których mowa w §1 pkt. 1 - 6 oraz w §2 pkt. 1 - 2 obejmują opłatę od miejsca pod grób wyznaczonego przez zarządcę cmentarza na okres 20 lat oraz korzystanie z wody i usuwania śmieci.
 2. Opłaty są pobierane z góry najpóźniej w dniu pochówku.

§ 4

Opłaty za ponowienie prawa do grobu lub ponowienie rezerwacji na okres kolejnych 20 lat są należne bezpośrednio po upływie okresu 20 lat określonego w § 3 ust. 1.

§ 5

Do wszystkich opłat podanych w § 1 - 3 i § 6 dolicza się podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.

§ 6

 1. Ustala się opłatę specjalną /zryczałtowaną/ za istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały groby na cmentarzach w: Grzmiącej, Krosinie, Nosibądach i Mieszałkach w wysokości 150,00 zł netto od grobu, bez względu na datę pochówku.
 2. Uiszczenie opłaty określonej w ust. 1 daje prawo utrzymania grobu przez 20 lat.
 3. Opłatę o której mowa w ust 1 należy wnieść w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku.

§ 7

Zwolnione są od opłat określonych w § 1 pkt 1-7 i § 2 pkt 1-2 pochówki przeprowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzmiąca.

§ 9

Traci moc Uchwała  Nr XX/110/2012 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Grzmiąca.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Autor: Alfred Wieliczko

Banery/Logo