Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

Rolniku‼️

01 września 2020 roku rozpoczął się Powszechny Spis Rolny #PSR2020, w którym musisz wziąć udział! Wybierz najbardziej dogodną metodę i spisz się w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 poprzez:

 • Samospis Internetowy na stronie: spisrolny.gov.pl,
  Jeżeli nie posiadasz w domu internetu możesz spisać się w Urzędzie Gminy Grzmiąca. Zadzwoń i umów się na spotkanie.
 • Wywiad telefoniczny dzwoniąc na infolinię pod nr 22 279 99 99.

Spiszmy się, jak na rolników przystało !

O co będą Cię pytać?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć Państwa gospodarstwa rolnego.

Chcemy podkreślić, że formularz spisowy nie zawiera pytań, na które odpowiedzi GUS uzyska ze źródeł administracyjnych.

Poniżej przedstawiamy zakres informacji, które będziemy zbierać w poszczególnych działach formularza. Zapoznanie się z nim ułatwi i skróci czas trwania samospisu czy wywiadu. Należy pamiętać, że spis zostanie przeprowadzony w miesiącach wrzesień – listopad br., a będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Zachęcamy do poświęcenia chwili czasu na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

DZIAŁ I – UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

W dziale tym zapytamy, czy gospodarstwo rolne 1 czerwca 2020 r. użytkowało/posiadało grunty niezależnie od tytułu władania, tj.: własne, dzierżawione od innych oraz wspólne, ale tylko w części przypadającej użytkownikowi.
Zbierane będą dane o powierzchni (w hektarach lub arach) poszczególnych rodzajów gruntów wchodzących w skład gospodarstwa. 

DZIAŁ II - POWIERZCHNIA ZASIEWÓW

 • W tej części formularza zostaną zebrane informacje, według stanu na dzień 1 czerwca br., o powierzchni zasiewów wszystkich upraw rolnych i ogrodniczych, w plonie głównym i poplonach, z wyszczególnieniem czy są to uprawy w gruncie czy pod osłonami.
 • W celu uniknięcia sytuacji pominięcia roślin, które z reguły są uprawiane na mniejszych powierzchniach, pierwsze pojawią się pytania o ogólną powierzchnię uprawy (w ha,a):
 • kwiatów i roślin ozdobnych, w podziale według ich przeznaczenia, tj. na cele ozdobne lub na rozsady/nasiona,
 • ziół i przypraw, w podziale według ich przeznaczenia, tj. na cele ozdobne lub na rozsady/nasiona.

Następnie poprosimy o wymienianie i podawanie powierzchni każdej innej uprawy rolnej i ogrodniczej prowadzonej w gospodarstwie, z podziałem według ich przeznaczenia, tj.: do spożycia, na paszę, zielonkę, ziarno lub rozsadę.

 • Dodatkowo zapytamy o powierzchnię uprawy grzybów jadalnych, wyjątkowo w m2 i w okresie 12 miesięcy liczonym od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 roku włącznie.

DZIAŁ III - ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Zwierzęta gospodarskie to zwierzęta utrzymywane w celu osiągnięcia korzyści gospodarczych, np. produkcji mięsa, mleka i innych produktów zwierzęcych, a także w przypadku koni, wykorzystywane jako siła pociągowa i dla celów rekreacyjnych oraz sportowych.
Do zwierząt gospodarskich nie zalicza się zwierząt (z wyjątkiem koni) utrzymywanych wyłącznie dla celów rekreacyjnych lub terapeutycznych.

W spisie zbierane będą dane o liczbie poniżej wymienionych gatunków zwierząt gospodarskich, ale tylko tych, które znajdowały się 1 czerwca br. w spisywanym gospodarstwie rolnym:
bydła w podziale na grupy wiekowo – użytkowe,
świń w podziale na grupy wagowo – użytkowe,
owiec w podziale na grupy użytkowe,
kóz w podziale na grupy użytkowe,
drobiu w podziale na gatunki,
koni,
królików,
pozostałych zwierząt futerkowych,
pni pszczelich,
pozostałych gatunków (utrzymywanych dla uzyskania mięsa czy wełny) razem (np.: jeleniowate, dziki, świniodziki, lamy, alpaki), w tym zwierząt jeleniowatych (jelenie, sarny, daniele, łosie, renifery).
Należy pamiętać, że spisowi podlegają zwierzęta gospodarskie, które:
były własnością użytkownika gospodarstwa rolnego lub członków jego gospodarstwa domowego, i które znajdowały się w gospodarstwie rolnym lub przebywały na wypasie na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych (np. redyki),
należały do innych niż ww. właścicieli, i które przetrzymywane były czasowo lub stale w spisywanym gospodarstwie,
wyjątek stanowią pnie pszczele, które należy spisać u ich właściciela niezależnie od miejsca gdzie się znajdowały.
Może się zdarzyć, że właściciel pszczół, nie użytkuje żadnych gruntów, a ule trzyma na gruntach (np. polana leśna, łąka) użytkowanych przez inne osoby fizyczne czy prawne. W tym przypadku, właściciel pni pszczelich również podlega spisowi.

W dziale III zbierane będą także dane o sposobie utrzymania bydła, świń i kur niosek, o:
liczbie stanowisk dla bydła w różnych typach obór,
prowadzeniu wypasu pastwiskowego (czas trwania i liczba wypasanego bydła),
liczbie stanowisk dla świń w różnych typach chlewni,
liczbie stanowisk dla kur niosek w różnych typach kurników.
Dane te będą dotyczyły okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

DZIAŁ IV – NAWOŻENIE

Dane zbierane w dziale IV dotyczą okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.
W tej części formularza poprosimy rolników o podanie jakie nawozy mineralne oraz wapniowe (według nazw handlowych) i w jakiej ilości (w decytonach (dt) lub w litrach masy towarowej, w przypadku nawozów wapniowych tylko w dt) zużyto do nawożenia w gospodarstwie rolnym. Zapytamy także o ogólną (bez podziału na uprawy) powierzchnię nawożoną (w ha,a) ww. nawozami.
Kolejne pytania będą dotyczyły nawozów naturalnych (tj.: obornika, pomiotu ptasiego, gnojówki i gnojowicy). Poprosimy o podanie następujących informacji:
ilość zużytego obornika i pomiotu ptasiego (w dt), gnojówki i gnojowicy (w m3) oraz ogólna (bez podziału na poszczególne uprawy) powierzchnia (w ha,a) na której zastosowano wymienione nawozy,
jaki procent dostępnych w gospodarstwie nawozów naturalnych wykorzystano do nawożenia,
rodzaje zastosowanych metod aplikacji nawozów naturalnych (rozrzutowo, bez przyorania, przez rozlewanie pasmowe lub aplikację doglebową) i udział ilości nawozów naturalnych zastosowanych wskazanymi przez respondenta metodami w ogólnej ilości nawozów naturalnych zużytych do nawożenia (w %),
ilość nawozów naturalnych wywiezionych do innego gospodarstwa lub biogazowni (w dt lub m3),
ilość nawozów naturalnych przywiezionych do gospodarstwa w celu nawożenia (w dt lub m3),
sposób przechowywania nawozów naturalnych (na pryzmach kompostowych, na płycie obornikowej, pod podłogą rusztową, na głębokiej ściółce, w zbiorniku) i udział ilości nawozów przechowywanych określonymi przez respondenta sposobami w ogólnej ilości nawozów naturalnych przechowywanych w gospodarstwie (w %),
czas przechowywania nawozów naturalnych (w miesiącach).
Dodatkowo zapytamy o to czy w gospodarstwie zastosowano, a jeśli tak, to ile zużyto (w dt) nawozów organicznych, innych niż nawozy zielone, obornik, pomiot ptasi, gnojówka, gnojowica. Należy tu uwzględnić odpady przemysłu spożywczego, osady ściekowe, poferment.

DZIAŁ V - OCHRONA ROŚLIN

Dane zbierane w tym dziale dotyczą okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.
Zbierane będą informacje o liczbie zabiegów środkami ochrony roślin wykonanych na następujące grupy upraw: zboża, warzywa, sady i inne uprawy trwałe oraz pozostałe uprawy (uprawy okopowe, w tym ziemniaki, uprawy strączkowe, motylkowe, przemysłowe, oleiste, pastewne, zioła, kwiaty, trawy polowe i truskawki), a także w magazynach.
W kolejnym pytaniu poprosimy o zaznaczenie odpowiedzi, z jakiego rodzaju wsparcia korzystał respondent przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środków ochrony roślin (do wyboru: doradztwo personalne, systemy wspomagania, informacja o progach ekonomicznej szkodliwości, prowadzony monitoring organizmów szkodliwych, inne źródła).
Zapytamy także o liczbę niestandardowych urządzeń do zabiegów środkami ochrony roślin (tj.: zaprawiarek, opryskiwaczy ręcznych, taczkowych lub plecakowych, specjalnych instalacji w szklarniach lub tunelach i innego sprzętu).
Poprosimy również o ocenę znajomości zasad integrowanej ochrony roślin (do wyboru: wysoka, średnia, niska, brak znajomości tych zasad).

DZIAŁ VI - BUDYNKI GOSPODARSKIE

Informacje o budynkach gospodarskich dotyczą okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.
W dziale tym poprosimy o podanie liczby i powierzchni (w m2) specjalistycznych budynków inwentarskich (obór, chlewni, kurników). Spisowi nie podlegają budynki wielofunkcyjne lub budynki inwentarskie, gdzie utrzymywane są dwa lub więcej gatunków zwierząt.
Zapytamy także o liczbę i pojemność pozostałych budynków gospodarskich:
silosów zbożowych i silosów paszowych, sortowni, przechowalni, chłodni i kopców ziemnych (pojemność w tonach)
silosów na kiszonki oraz stodół (pojemność w m3).

DZIAŁ VII – CIĄGNIKI, MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE

Zbierane dane dotyczą stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
W ramach działu VII zbierzemy informacje o:
liczbie ciągników i ładowarek teleskopowych według ich mocy,
liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych: kombajnów (zbożowych, buraczanych, ziemniaczanych, do zbioru owoców), silosokombajnów, kopaczek do ziemniaków, pras i przyczep zbierających, sadzarek do ziemniaków, siewników, agregatów uprawowych, opryskiwaczy polowych i sadowniczych, rozsiewaczy nawozów i wapna, rozrzutników, robotów udojowych,
liczbie maszyn wykorzystujących sygnał GPS.
Dodatkowo zapytamy czy rolnik w okresie 12 miesięcy kończącym się 1 czerwca 2020 r., korzystał z maszyn lub urządzeń będących własnością innych gospodarstw rolnych lub firm usługowych (odpowiedź „Tak” lub „Nie”).

DZIAŁ VIII – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Dane zbierane w tym dziale dotyczą okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.
Jeżeli użytkownik sprzedawał wytworzone w gospodarstwie produkty rolne oraz zwierzęta gospodarskie, to zapytamy jaką część (w %) tej sprzedaży stanowiła sprzedaż bezpośrednio konsumentom (tj. na targowiskach, we własnych sklepach czy w ramach sprzedaży międzysąsiedzkiej).
Wytworzone w gospodarstwie produkty mogą być też spożywane przez członków gospodarstwa domowego użytkownika. W związku z tym zapytamy, czy wartość samozaopatrzenia żywnościowego stanowi więcej niż 50% wartości końcowej produkcji rolniczej. Poniższy schemat wyjaśni, co należy rozumieć pod wymienionymi pojęciami.

DZIAŁ IX – STRUKTURA DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z UŻYTKOWNIKIEM GOSPODARSTWA INDYWIDUALNEGO.

W dziale tym chcemy uzyskać informacje o tym jakie były źródła dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego uzyskanych w okresie 12 miesięcy liczonym od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.
Łączne dochody gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego stanowią sumę dochodów wszystkich osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) zamieszkujących razem z użytkownikiem gospodarstwa rolnego i wspólnie z nim utrzymujących się.
Nie będziemy pytali o wielkość dochodów, tylko o ich strukturę. Oznacza to, że łączne dochody gospodarstwa domowego należy przyjąć za 100% i następnie podać w przybliżeniu, ile % stanowiły dochody uzyskane z tytułu:prowadzenia działalności rolniczej (należy tu uwzględnić również dotacje związane z produkcją rolniczą),
prowadzenia na rachunek własny pozarolniczej działalności gospodarczej,
pracy najemnej,
emerytur i rent,
innych niezarobkowych źródeł (np.: zasiłek wychowawczy, program Rodzina 500+, stypendium, dochody z dzierżawy ziemi).


DZIAŁ X - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

W dziale tym zapytamy kto i w jakim wymiarze czasu pracował w okresie 12 miesięcy liczonym od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie (tzw. aktywność stała):
przy produkcji rolniczej w spisywanym gospodarstwie rolnym,
w pozarolniczej działalności gospodarczej (inna niż rolnicza działalność zarobkowa bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym i pozostała).

DZIAŁ XI - CHÓW I HODOWLA RYB

Jeżeli w gospodarstwie rolnym, w okresie 12 miesięcy liczonym od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r., prowadzony był chów/hodowla ryb, zapytamy o:

 • powierzchnię stawów rybnych i objętość urządzeń do chowu i hodowli ryb,
 • gatunki utrzymywanych ryb.

Autor: Aleksandra Lachowska

Banery/Logo