Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Informacja ogólna

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o:

 1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
  • Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn-Zdrój, odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr ZP.272.18.2019 z dnia 11 grudnia 2019, która została zawarta przez Gminę Grzmiąca na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
  • Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn-Zdrój.
 3. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięte poziomy recyklingu w roku 2018:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00 % (nie uwzględniono odpadów poddanych bezpośredniemu kompostowaniu na posesjach mieszkańców. Gmina nie prowadzi takiej statystyki)
 • poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 43,64 %
 • poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 86,28 %
 1. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn-Zdrój

  • adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

Magazyn przy Urzędzie Gminy w Grzmiącej ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca przyjmuje selektywnie zbierane odpady komunalne:

 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony samochodowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków owadobójczych, środków ochrony roślin i nawozów, benzyn, olejów mineralnych i syntetycznych,
 • materiały i odczynniki fotograficzne, taśmy barwiące, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe i inne odpady chemiczne, pojemniki po aerozolach,
 • świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,

w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, wtorki, środy, 7:00-15:00, w czwartki 8:00-17:00, w piątki 7:00 - 14:00)

 1. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895), zawierające:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn-Zdrój

  • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,

Magazyn przy Urzędzie Gminy w Grzmiącej ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

 

Autor: Jakub Antoniak

Banery/Logo