Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

WAŻNY KOMUNIKAT! „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,

Informujemy, że Gmina Grzmiąca została zobligowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Politechnikę Łódzką do zweryfikowania danych zawartych w złożonych oświadczeniach przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie.

Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie dodatkowych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych, poświadczających prawidłowość przedłożonych informacji.

W związku z powyższym należy dostarczyć dokumenty potwierdzające:

  1. zamieszkanie w gminie PPGR (kserokopia rachunku za media np. śmieci, prąd, kserokopia legitymacji ucznia);
  2. pokrewieństwa w linii prostej członka rodziny pracującego niegdyś w PPGR z uczniem wymienionym w oświadczeniu – odpis aktu stanu cywilnego np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu itp.);
  3. fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki listy płac/wynagrodzeń, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR, dokumenty ze składnic akt/KOWR, etc.) – jeśli nie zostały dotychczas przedłożone;
  4. zamieszkania członka rodziny pracującego w PPGR w miejscowości lub gminie objętej PPGR

Komplet dokumentów z adnotacją „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem należy dostarczyć do Urzędu Gminy Grzmiąca (pokój 107) lub pocztą tradycyjną na adres: ul. 1 Maja 7, 78 - 450 Grzmiąca w terminie do 13 grudnia 2021 roku.

Niedostarczenie ww. dokumentów we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem Państwa wniosku o udzielenie wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany na własność Beneficjentom jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

Ponadto zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego nie stanowił gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa tylko organizację zajmującą się doradztwem rolniczym. W związku z powyższym osoby przedkładające dokumenty potwierdzające zatrudnię w WOPR Grzmiąca nie są uprawnione do otrzymania sprzętu komputerowego.


Dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel.: 94 37 368 10 wew. 41.

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo