Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 w Grzmiącej przy ulicy Kolejowej 9

Nr GN.6840.9.2022

Grzmiąca, 18 maja 2022 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Wójt Gminy Grzmiąca

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8, położonego na terenie miejscowości Grzmiąca przy ulicy Kolejowej 9.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 8 położony na parterze budynku nr 9 w miejscowości Grzmiąca przy ulicy Kolejowej o powierzchni użytkowej 90,00 m². Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku i gruncie w wielkości 1661/10000 części na działce ewidencyjnej nr 34/11 o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW – KO1I/00026382/1.

Teren na którym znajduje się sprzedawany lokal użytkowy nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzmiąca teren ten oznaczony jest symbolem - „MU” - tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej – siedliska rolne, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne niskiej intensywności, składy i wytwórczość, usługi podstawowe, obiekty i urządzenia obsługi mieszkańców w tym infrastruktury technicznej.

Sprzedawany lokal użytkowy obciążony jest dwiema umowami najmu z terminem obowiązywania do 31 lipca 2023 roku i do 11 czerwca 2024 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 1100 w sali narad /pokój nr 7/ Urzędu Gminy w Grzmiącej.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w przetargu wynosi kwotę: 75.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 750,00 zł (słownie: siedemset  pięćdziesiąt złotych 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 7.500,00 zł. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) na konto Gminy Grzmiąca do Banku Spółdzielczego w Białogardzie Filii w Grzmiącej nr konta 14 8562 0007 0036 0524 2000 0040 w taki sposób, aby na koncie gminy wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 17 czerwca 2022 roku (piątek).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej potwierdzenie wpłaty wadium w przypadku osób fizycznych posiadających rozdzielczości majątkowe, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkowym udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu.

Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego, natomiast uczestnik, który przegrał przetarg, otrzyma zwrot wadium w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium przepada osobie wygrywającej przetarg w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej lub rezygnacji z kupna lokalu użytkowego.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia drugiego przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o lokalu i warunkach udziału w przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grzmiącej ul. 1 Maja 7, tel. (094) 37 368 10 lub (094) 37 368 83 wew. 36.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie internetowej WWW: https://www.grzmiaca.org.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń. 

Wójt

Patryk Makowski

Autor: Alfred Wieliczko

Banery/Logo