Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lubogoszcz 39/2

Nr GN.6840.8.2022

Grzmiąca, dnia 18 maja 2022 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Wójt Gminy Grzmiąca

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego na terenie miejscowości Lubogoszcz 39/2.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku nr 39 w miejscowości Lubogoszcz o powierzchni użytkowej 55,49 m² składający się z 3 pokoi /w tym jeden na poddaszu/, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależą dwie piwnice o powierzchni użytkowej 15,89 m² oraz pomieszczenie strychowe o powierzchni użytkowej 24,80 m2. Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku i gruncie w wielkości 487/1000 części na działce ewidencyjnej nr 130 o powierzchni ogólnej 0,3600 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW – KO1I/00041046/5.

Teren na którym znajduje się sprzedawany lokal mieszkalny nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzmiąca teren ten oznaczony jest symbolem - „MN” - tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności - podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i siedliska rolne wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Dopuszcza się lokalizację usług oraz ograniczonej działalności gospodarczej jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, „Użytki zielone” – podstawowe przeznaczenie terenów pod łąki i pastwiska. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz zalesienia.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 1200 w sali narad /pokój nr 7/ Urzędu Gminy w Grzmiącej.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkowym udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w przetargu wynosi kwotę: 60.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 600,00 zł (słownie: sześćset  złotych 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) na konto Gminy Grzmiąca do Banku Spółdzielczego w Białogardzie Filii w Grzmiącej nr konta 14 8562 0007 0036 0524 2000 0040 w taki sposób, aby na koncie gminy wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 17 czerwca 2022 roku (piątek).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej potwierdzenie wpłaty wadium w przypadku osób fizycznych posiadających rozdzielczości majątkowe, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkowym udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu.

Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego, natomiast uczestnik, który przegrał przetarg, otrzyma zwrot wadium w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium przepada osobie wygrywającej przetarg w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej lub rezygnacji z kupna lokalu mieszkalnego.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia drugiego przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o lokalu i warunkach udziału w przetargu można uzyskać  w Urzędzie Gminy w Grzmiącej ul. 1 Maja 7, tel. (094) 37 368 10 lub (094) 37 368 83 wew. 36.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie WWW https://www.grzmiaca.org.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń. 

Wójt

Patryk Makowski

Autor: Alfred Wieliczko

Banery/Logo