Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w Nosibądach

Znak sprawy: GN.6840.3.II.2022

Grzmiąca, 18 maja 2022 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Wójt Gminy Grzmiąca

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej na terenie obrębu miejscowości Nosibądy

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 50/6 o powierzchni ogólnej 0,1714 ha położona na terenie obrębu 0007 Nosibądy, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr – KO1I/00016355/0.

Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzmiąca teren ten przeznaczony jest pod „MU” – tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej – siedliska rolne, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne niskiej intensywności, składy i wytwórczość, usługi podstawowe, obiekty i urządzenia obsługi mieszkańców w tym infrastruktury technicznej.

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali narad, pokój nr 7 w Urzędzie Gminy Grzmiąca.

Cena wywoławcza nieruchomości w drugim przetargu wynosi kwotę – 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

Postąpienie w przetargu wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100 groszy).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.500,00 zł. (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy) na konto Gminy Grzmiąca do Banku Spółdzielczego w Białogardzie Filia w Grzmiącej nr konta 14 8562 0007 0036 0524 2000 0040 w taki sposób, aby na koncie gminy wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 17 czerwca 2022 roku (piątek).

Przystępujący do drugiego przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej potwierdzenie wpłaty wadium w przypadku osób fizycznych posiadających rozdzielczości majątkowe, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast uczestnik, który przegrał przetarg, otrzyma zwrot wadium w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium przepada osobie wygrywającej przetarg w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej lub rezygnacji z kupna nieruchomości.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia drugiego przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o nieruchomości oraz o warunkach udziału w przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grzmiącej ul. 1 Maja 7, tel. (94) 37 368 10 lub (94) 37 368 83 wewnętrzny 36.

Ogłoszenie publikuje się w prasie lokalnej i umieszcza się na stronie https://www.grzmiaca.org.pl oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń.

Wójt

Patryk Makowski

Autor: Alfred Wieliczko

Banery/Logo