Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) w związku
z Uchwałą Nr LIII/369/2022 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
wraz z uchwałami zmieniającymi

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2023 roku:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie:
  1. uczestnictwa w rozgrywkach sportowych;
  2. organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

Cel główny zadania

Celem głównym zadania konkursowego jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Grzmiąca w 2023 roku, poprzez organizacje zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym.

Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania: do 75.000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm. – dalej: „Ustawa”).
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (dalej jako oferenci) realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Grzmiąca.
 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w załączaniu nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
 4. Środki finansowe przyznawane są na wsparcie realizacji zadania.
 5. W ramach niniejszego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty – podlegać ocenie będzie tylko ta oferta, która zostanie zarejestrowana jako pierwsza w rejestrze korespondencji Urzędu Gminy Grzmiąca.
 6. Wymagane jest wykazanie w kosztorysie wkładu finansowego oferenta (rozumianego jako wkład własny oraz/lub pozyskany z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10 % całkowitych kosztów zadania publicznego. Brak zapewnienia środków na tym poziomie skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 7. Do środków finansowych własnych oferenta nie zalicza się:
  • wycenionego wkładu osobowego,
  • sponsoringu rzeczowego,
  • środków z budżetu Gminy Grzmiąca.
 8. Na zadanie wyłonione w konkursie Oferent nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki
  z budżetu Gminy Grzmiąca.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 10. W przypadku  przyznania  mniejszej  kwoty  niż  wnioskowana,  podmiot  dokonuje  stosownie  do przyznanej kwoty aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu lub wycofuje swoją ofertę. W zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych w odniesieniu do przyznanej dotacji nie mogą być niższe, niż zadeklarowane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert.
 11. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 12. Wymagania w stosunku do składanych ofert:
  • oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę reprezentującą oferenta zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta
   i umocowanie osób go reprezentujących/osobę upoważnioną lub przez organ wydający dokument;
  • oferta powinna być:
 1. złożona przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) zgodnie  z uprawnieniem wskazanym w KRS, innym rejestrze lub ewidencji, lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo),
 2. podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwiają identyfikację osób składających ofertę;
 3. oferta powinna zawierać oświadczenia wymagane na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczeń, a tym samym brak formalny);
 4. oferta powinna być zgodna z zapisami o odpłatnej bądź nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, tj. w przypadku gdy oferent zadeklaruje w ofercie, iż nie prowadzi działalności odpłatnej, a w kosztorysie uwzględni pobieranie opłat od adresatów zadania – oferta zostanie wyłączona z dalszego postępowania konkursowego.

Zasady uzupełniania ofert:

 • Oferenci, których oferty będą posiadały braki formalne kwalifikujące się do uzupełnienia,
  a jednocześnie uzyskają w ocenie merytorycznej wymaganą minimalną liczbę punktów, zostaną wezwani do ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania;
 • wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail;
 • oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie – pozostają bez rozpatrzenia.

Uzupełnieniu podlegają oferty w szczególności:

 • niekompletne pod względem wymaganych załączników;
 • bez kompletu wymaganych podpisów, pieczęci, potwierdzenia za zgodność;
 • które nie zawierają wszystkich wymaganych zapisów w polach oferty;
 • bez wymaganych oświadczeń wskazanych w ofercie;
 • zawierające oczywiste omyłki rachunkowe.

Oferty podlegające odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia to w szczególności oferty:

 • złożone po terminie;
 • złożone przez nieuprawnionego oferenta;
 • których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe wskazane w ogłoszeniu;
 • które nie dotyczą pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu;
 • złożone bez deklaracji wymaganego wkładu finansowego (patrz § 4 ust. 6);
 • zawierające deklarację, iż oferent nie prowadzi działalności odpłatnej, a jednocześnie uwzględnia w kosztorysie pobieranie opłat od adresatów zadania.

Kwalifikowalność wydatków:

 • termin poniesienia wydatków ustala się:
 1. dla środków pochodzących z dotacji: w terminie realizacji zadania, po dacie zawarcia umowy do dnia określonego w umowie jako termin końcowy realizacji zadania publicznego, jednak nie dłużej niż do dnia 08 grudnia 2023 r.;
 2. dla innych środków finansowych: w terminie realizacji zadania, wskazanym przez Oferenta w ofercie, nie później jednak niż do dnia określonego w umowie jako termin końcowy realizacji zadania publicznego, jednak nie dłużej niż do dnia 08 grudnia 2023 r.;
 • wydatki w ramach udzielonej dotacji są kwalifikowane gdy jednocześnie:
 1. są poniesione w terminie, o którym mowa w pkt 1;
 2. są niezbędne do realizacji zadania;
 3. są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty);
 4. zostały faktycznie poniesione przez Oferenta;
 5. zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób, do których zadanie jest adresowane;
 6. zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

Termin i miejsce realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od 08 marca 2023 roku do 08 grudnia 2023 roku.
 2. Miejsce realizacji zadania: teren gminy Grzmiąca, teren Rzeczpospolitej Polskiej – w przypadku udziału w zawodach, turniejach i rozgrywkach.

Warunki realizacji zadania publicznego

 1. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą
  i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Oferent zobowiązany jest do stosowania się do aktualnie obowiązujących wytycznych wydanych przez właściwe organy w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemiologicznego.
 4. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:
  • wynagrodzenie kadry szkoleniowej;
  • wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą finansowo-księgową;
  • obsługa medyczna i techniczna;
  • obsługa księgowa dotycząca realizowanego zadania;
  • ubezpieczenie zawodników;
  • transport związany z realizacją zadania;
  • zakup materiałów i pomocy niezbędnych do realizacji zadania;
  • zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych.

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym, nie wyklucza zaplanowania innych wydatków, których poniesienie z punktu widzenia zadania publicznego jest celowe.

 1. Dotacja nie może być przeznaczona na:
  • podatek od towarów i usług, jeżeli Oferent ma prawo do jego odliczenia;
  • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, z tytułu należnych odsetek, kar, długów;
  • wydatki poniesione na przygotowanie oferty;
  • wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych;
  • wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie;
  • wypłacanie diet dla zawodników;
  • wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;
  • dyscyplinarne kary finansowe;
  • wydatki z tytułu opłat i kar umownych;
  • działalność polityczną i religijną;
  • nagrody, premie i inne formy bonifikaty dla szkoleniowców, pracowników i osób zajmujących się realizacją zadania;
  • usługi telekomunikacyjne;
  • zakup napojów alkoholowych;
  • amortyzacja, leasing;
  • niezwiązane z realizowanym zadaniem.
 2. W trakcie realizacji zadania Oferent zobowiązany jest posiadać zgodę adresatów zadania (beneficjentów) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), w szczególności zgodę na udostępnianie tych danych do celów monitoringu i kontroli w ramach realizowanego zadania publicznego.

Składanie ofert

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu,
  w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca przy ul. 1 Maja 7 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca.

Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

- pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres;

 • adnotację „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2023 roku”.
 1. O terminie złożenia oferty decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu.
 2. Termin składania ofert: do dnia 1 marca 2023 roku do godziny 1200.
 3. Oferty złożone na innych formularzach oraz oferty otrzymane po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia złożenia oferty, nie będą rozpatrywane.
 4. Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej http://bip.grzmiaca.org.pl/ w zakładce ‘Organizacje pozarządowe’ oraz w Urzędzie Gminy Grzmiąca (sekretariat).
 5. Do oferty należy dołączyć:
  • w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji z wyszczególnionym umocowaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną, niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
  • kopię umowy lub statut spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 Ustawy.
  • w przypadku złożenia oferty wspólnej:
  • oferenci zobowiązani są do przedłożenia umowy określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,
  • do oferty należy dołączyć odpowiednią do liczby oferentów składanych tę ofertę – ilość stron informacyjnych dotyczących danych oferentów – część II formularza oferty oraz sposób ich reprezentacji – część III oferty, każdy z oferentów przy ofercie wspólnej zobowiązany jest do złożenia załączników wymienionych w ust. 6.
 1. Organizacje pozarządowe mogą korzystać z pomocy i wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy Grzmiąca odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu ofert w kwestii dotyczącej zadań konkursowych i wymogów formalnych. Dane kontaktowe: tel. 94 37 36 810 wew. 41; e-mail: k.smiechowska@grzmiaca.org.pl.

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 2. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy Grzmiąca powoła komisję konkursową.
 3. Komisja otwartego konkursu ofert przekazuje Wójtowi Gminy Grzmiąca protokół wraz z listą rankingową. Decyzję o wsparciu realizacji zadań wybranym podmiotom podejmie Wójt Gminy Grzmiąca w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu z prac komisji otwartego konkursu ofert wraz z listą rankingową.
 4. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa § 13 „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
 5. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym ogłoszeniu na karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Ocenie merytorycznej podlegają oferty, które nie posiadają braków formalnych oraz te których braki kwalifikują się do uzupełnienia (patrz § 4 ust. 14).
 7. Ocena merytoryczna ofert odbywa się w myśl art. 15 ustawy. Ocena merytoryczna zostanie dokonana zgodnie z indywidualną kartą oceny merytorycznej, której wzór wraz ze wskazaniem maksymalnych progów punktowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 8. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca (bip.grzmiaca.org.pl),
  • na stronie internetowej Gminy Grzmiąca (www.grzmiaca.org.pl),
  • oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grzmiąca.
 9. Decyzja Wójta odnośnie wyboru ofert i wysokości dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Oferentom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje oferenta odpowiednio do:
  • korekty opisu poszczególnych działań, harmonogramu i kalkulacji przewidzianych kosztów, stanowiących załączniki do umowy, lub
  • wycofania swojej oferty.
 11. Aktualizacja kosztorysu w przypadku o którym mowa w ust. 10 musi stanowić zachowanie procentowego udziału środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (tj. suma procentowego udziału środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejsza niż deklarowana w ofercie). Ponadto Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru pozycji kosztów, które zostaną sfinansowane w ramach przyznanej kwoty dotacji.
 12. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości nie większej niż 10 %, przy czym całkowity koszt zadania nie może ulec zmniejszeniu.

Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim.

Rodzaj zadania 2022 rok 2023 rok
Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej 55.000,00 zł 75.000,00 zł

 

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo